Statut

Statut  – pobierz Plik PDF

STATUT

STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

Par. 1.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.                                                                  2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych.                                                                                                        3.W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe  swoich członków wobec organów władzy publicznej.                                                              4.Stowarzyszenie pod  nazwą  STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH  posiada                osobowość  prawną.

Par. 2.

1.Terenem działalności Stowarzyszenia  jest  Rzeczpospolita Polska, a   siedzibą
Zarządu Stowarzyszenia w m. st. Warszawa.                                                                                            2.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.                                                                        3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym
samym zakresie działania lub podobnych celach.                                                                                4.Decyzję o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.                                  5.Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
swojej nazwy w wybranych językach obcych.                                                                        6.Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Stowarzyszenia.

Par. 3.

1.Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony. Działa na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.                              2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Par. 4.

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

Par. 5.

1.Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Stowarzyszenie
Pożarników Polskich” i  napisem pośrodku ”Zarząd” oraz pieczęci podłużnej z nazwą
i adresem Stowarzyszenia, lub terenowej jednostki organizacyjnej.                                      2.Stowarzyszenie może używać godła i oznak organizacyjnych na podstawie zezwoleń
uzyskanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

Par. 6.

1.Stowarzyszenie jest organizacją opierającą swoją działalność na pracy społecznej
swoich członków.                                                                                                                                            2.Do prowadzenia swoich spraw organizacyjnych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników  w tym swoich członków.                                                                                                    3.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera pełnomocnika do podpisywania
umów z członkami zarządu. Pełnomocnikiem   może być   ktokolwiek z członków
stowarzyszenia lub osoba nie będąca członkiem stowarzyszenia.                                                        4.We wszelkich umowach i sporach  między stowarzyszeniem a członkiem zarządu,
stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez  Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia .

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i  środki ich realizacji

Par. 7.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Par. 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popularyzowanie i realizowanie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska naturalnego.
 2. Szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie realizowanych zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Reprezentacja środowiska pożarniczego.
 4. Występowanie do odpowiednich władz w zakresie weryfikacji i doskonalenia norm oraz przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Współpraca z kierownictwem resortów, zakładów pracy i służbami technicznymi w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia fachowej wiedzy Członków Stowarzyszenia.
 7. Integracja środowiska pożarniczego wraz z organizowaniem pomocy koleżeńskiej dla Członków Stowarzyszenia.
 8. Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.
 9. Opracowanie propozycji w zakresie rozwiązań problemowych w sferze kształtowania ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 10. Inicjowanie postępu technicznego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 11. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Stowarzyszenia Pożarników Polskich oraz osób zasłużonych dla ochrony ppoż. ( wg odrębnego regulaminu).

Par. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:             

 1. Współpracę z centralnymi i terenowymi organizacjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 2. Inicjowanie potrzeb weryfikacji oraz doskonalenia norm i przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Współpracę z organizacjami naukowo – technicznymi, szkołami oraz uczelniami w kraju i za granicą oraz podejmowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi lokalnymi grupami działania, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia.
 4. Niedochodowe organizowanie konferencji naukowo – technicznych, sympozjów, odczytów, wystaw, zebrań dyskusyjnych a także narad szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów zawodowych, w tym: seminariów, konferencji, konkursów plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych oraz tworzenie stron internetowych.
 5. Niedochodowe wydawanie czasopism, podręczników szkoleniowych i innych materiałów dydaktycznych z zakresu realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 6. Niedochodowe doradztwo i opiniowanie opracowań problemowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 7. Niedochodowe organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.
 8. Zgłaszanie organom administracji rządowej i samorządowej, organizacjom społecznym, podmiotom gospodarczym, instytucjom finansowym i innym podmiotom propozycji, wniosków i postulatów związanych z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
 9. Prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 10. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 11. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może korzystać z wszechstronnej komunikacji elektronicznej .

Rozdział III

Członkowie, ich prawa oraz obowiązki

Par. 10.

Procedura przyznawania członkostwa

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna
  może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Status członka zwyczajnego przyznawany jest zgodnie z następującą procedurą:
 4. oświadczenia woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd w terminie
  14 dni od złożenia oświadczenia;
 5. postanowienie o przyznaniu członkostwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały
  podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50% członków
  Zarządu plus 1,
 6. odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje w formie
  postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie
  przyjęcia pisemnie  w terminie 7 dni od przyjęcia postanowienia. Powiadomienie
  powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia wraz z uzasadnieniem oraz
  wskazanie możliwości odwołania się od postanowienia Zarządu do Walnego
  Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
  postanowienia odmawiającego  przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 7. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 8. Osoby i podmioty wyszczególnione na liście założycieli Stowarzyszenia, złożonej do
  sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o rejestrację, nabywają status członków
  zwyczajnych z momentem wpisu Stowarzyszenia do rejestru.  

Par. 11

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego

 Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne
  aprobujące cele Stowarzyszenia, które złożyły pisemną deklarację i zostały przyjęte
  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Obywatele polscy lub cudzoziemcy posiadające zdolności do czynności prawnych,
  nie pozbawione praw publicznych, które złożą pisemne prawomocne oświadczenie
  woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny i zostaną przyjęci na
  podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu osobiście.
  Pozostali członkowie działają poprzez swoich prawomocnie wyznaczonych
  przedstawicieli.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne
 5. Członkowie na forum Stowarzyszenia we wzajemnych kontaktach używają zwrotu:
  „koleżanko”, „kolego”.

Par. 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenia;
 5. Korzystać z dóbr Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.
 6. Brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych
  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 7. Wraz z dziesięcioma innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do Walnego Zebrania
  Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu.
 8. Nosić odznakę Stowarzyszenia.

Par. 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, popierania promowania i
  czynnego realizowania celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Regularnego wpłacania składek członkowskich oaz innych świadczeń
  obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Par. 14

Ustanie członkostwa zwyczajnego

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:                                                                                          a) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim
  uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających
  z członkostwa w Stowarzyszeniu.                                                                                                        b) Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu zaleganie
  z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.                                                                  c) Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub
  skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego karą dodatkową utraty praw
  publicznych.                                                                                                                                              d)  Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia
  rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów
  Stowarzyszenia.                                                                                                                                      e) Utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną.
 2. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu określone w ustępie 1 litery od a do d,
  następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd jest zobowiązany pisemnie
  powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 7 dni od dnia podjęcia
  uchwały.
 3. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia wraz z
  uzasadnieniem oraz informację o możliwości odwołania się od decyzji Zarządu do
  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania
  powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu .
 4. Śmierci członka.

Par. 15

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje
  i wspiera cele statutowe Stowarzyszenia, złożyła pisemne zgłoszenie i została
  przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za
  pośrednictwem swego (wyznaczonego) przedstawiciela.
 3. Członek wspierający wnosi składki na działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie
  w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego
  i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający otrzymuje dyplom członka wspierającego.

Par. 16

Ustanie członkostwa wspierającego

Członkostwo wspierające ustaje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi.
 2. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.

Par. 17

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
  działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na
  wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
  mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz
  Stowarzyszenia. Poza tym posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są
  zwolnieni od obowiązku płacenia składek.
 4. Członek honorowy otrzymuje dyplom członka honorowego.
 5. Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:                                                                a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,                                                          b) uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu.

Par. 18

 1. O wykluczeniu członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, powiadamia się go
  pisemnie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, wykluczonemu członkowi
  przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków
  Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu.
 3. Odwołanie jest rozpatrywane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Decyzja Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, ich kompetencje i zasady działania.

Par. 19.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:                                                                                                                a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.                                                                                    b) Zarząd.                                                                                                                                                  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia w trybie głosowania tajnego.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych (z wyboru) trwa 4 lata.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
  obecności, co najmniej 50% członków plus 1 uprawnionych do głosowania.
 5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
  kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
  pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
  nie więcej niż połowę składu organu.
 6. Postanowień pkt 4 nie stosuje się do uchwał wymagających kwalifikowanej
  większości głosów określonych w Statucie.
 7. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, chyba, że Walne Zebranie
  Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały postanowi inaczej.

Par. 20 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:                                                          a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,                                                                            b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście,                c) każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden
  głos. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym
  i honorowym,                                                                                                                                          d) w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą członkowie
  Stowarzyszenia lub – jeśli statut tego nie zabrania – ich pełnomocnicy,                                      e) dopuszczalne jest reprezentowanie przez jednego pełnomocnika kilku członków
  Stowarzyszenia oraz reprezentowanie członka Stowarzyszenia przez członka
  zarządu lub komisji rewizyjnej,                                                                                                              f) umocowania pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa, powinno mieć formę pisemną.
  (w pełnomocnictwie określamy, do czego konkretnie dajemy pełnomocnictwo, w jakim
  zakresie, czego ono dotyczy (np. głosowanie w sprawie wyboru zarządu stowarzyszenia) oraz komu jest udzielone (imię i nazwisko tej osoby oraz inne dane umożliwiające ustalenie jej tożsamości, np. numer dowodu osobistego).
  Z przyczyn praktycznych należy zalecić dołączanie pełnomocnictw do protokołu
  walnego zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 3. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o których mowa w pkt 2
  prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata w terminie
  do końca stycznia czwartego roku.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, jeżeli
  Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 5.
 7. Członkowie Stowarzyszenia wini być powiadomieni listownie lub e-mailem
  o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co
  najmniej 30 dni przed jego terminem.
 8. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą być
  wyznaczone dwa terminy rozpoczęcia obrad. Różnica czasu między rozpoczęciem
  obrad w pierwszym i drugim terminie nie może być mniejsza niż pół godziny.
 9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obradujące w drugim terminie
  podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków
  zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Z pełnym prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą
  udział tylko członkowie zwyczajni.
 11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu. Obradom
  przewodniczy wybrany przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
  Zebrani mogą przegłosować zmianę osoby przewodniczącego obrad lub wskazanej
  przez niego osoby.

Par. 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, należy:

 1. Ustalanie merytorycznych i finansowych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  uchwalanie wieloletnich planów działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania.
 3. Ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania;
 5. Ustalanie wysokości kwoty, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia
  samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
  Rewizyjnej.
 7. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór władz Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
 10. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozpatrywanie wniosków i odwołań członków Stowarzyszenia.
 13. Zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
 14. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  uchwalonego przez Zarząd.
 15. Uchwalanie zmian w statucie na wniosek Zarządu lub innych organów
  Stowarzyszenia.
 16. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 17. Rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia.
 18. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących działalności
  Stowarzyszenia.
 19. W drugiej instancji rozpatrywanie spraw spornych powstałych pomiędzy
  Zarządem a członkami Stowarzyszenia.
 20. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 21. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
  kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Par. 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym
  czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z
  inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby
  członków Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie
  do 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. O terminie i miejscu obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co
  najmniej na 15 dni przed jego rozpoczęciem.
 5. Tematem obrad są sprawy, dla których Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia zostało zwołane.

Par. 23

 1. Pisemne i umotywowane wnioski na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać każdy członek Stowarzyszenia, co najmniej na
  5 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrywane przez Nadzwyczajne Walne
  Zebranie Członków w przypadku pozytywnej decyzji Zarządu.

Par. 24

 1. Zamiast zwoływania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd może
  zarządzić głosowanie przez internet:                                                                                                  a) z inicjatywy własnej ;                                                                                                                          b) na wniosek co najmniej ⅕ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku wymaganego kworum na posiedzeniu Walnego Zebrania
  Członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zarządzić głosowanie przez
  internet na wniosek każdego członka Stowarzyszenia.
 3. Głosowanie przez internet poprzedzone jest ogłoszeniem w miejscu dostępnym dla
  wszystkich członków Stowarzyszenia przez Zarząd takiego zamiaru wraz z
  wezwaniem wszelkich członków zwyczajnych do nadsyłania propozycji uchwał.
 4. W terminie nie krótszym niż 2 tygodnie po wezwaniu z ust. 3, propozycje uchwał
  poddawane są dyskusji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  W dyskusji ma prawo wziąć udział każdy członek Stowarzyszenia.
  Dyskusja powinna trwać nie krócej niż tydzień.
 5. W czasie wskazanym w ust. 4 pomysłodawca uchwały ma prawo wprowadzać w niej
  zmiany, informując o tym Zarząd.
 6. Po upływie terminu wskazanego w ust. 4, Zarząd wysyła do wszystkich uprawnionych
  do głosowania członków Stowarzyszenia wezwanie do głosowania, wraz z podanym
  specjalnym adresem email, na który należy nadesłać swój głos, oraz listą uchwał z
  przypisanymi im numerami i ich aktualną treścią.
 7. Głosowanie przez internet trwa nie krócej niż trzy dni, nie dłużej zaś niż tydzień.
 8. Po podliczeniu zgromadzonych głosów ich listę Zarząd przedstawia wszystkim
  członkom zgromadzenia, informując o wynikach głosowania.
 9. Zawiadomienia, ogłoszenia oraz wezwania o których mowa w ust. 3, 4, 6 oraz 8
  każdorazowo wysyłane są na adresy email wszystkich członków Stowarzyszenia
  wskazane w deklaracji członkowskiej.
 10. Szczegóły procedury głosowania przez internet reguluje uchwała Walnego Zebrania
  Członków Stowarzyszenia.

Par. 25

Powoływanie Zarządu

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie
  na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. Szczegółowe zasady wyboru członków Zarządu określa Regulamin Walnego
  Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odwołać Zarząd lub każdego
  członka Zarządu w drodze uchwały.
 4. Poza przypadkiem wskazanym w ust.3 członkostwo w Zarządzie wygasa w razie
  rezygnacji lub śmierci członka.

Par. 26

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków Stowarzyszenia, którzy na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, uzyskali w wyborach największą ilość głosów.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona:           a) Prezesa                                                                                                                                                 b) Wiceprezesa,                                                                                                                                       c) Sekretarza,                                                                                                                                           d) Skarbnika,                                                                                                                                           e) Członka Zarządu.

Par. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i składanie sprawozdań ze
  swej działalności.
 3. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie, nadzór nad działalnością, zawieszanie i rozwiązywanie jednostek
  terenowych.
 5. Nadzór nad sporządzaniem regulaminów i planów działania jednostek terenowych
 6. Przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową.
 8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  Stowarzyszenia.
 9. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

Par. 28

Do innych kompetencji Zarządu należy:

 1. Uchylanie uchwał Zarządów Terenowych jednostek organizacyjnych sprzecznych ze
  statutem, uchwałami i wytycznymi władz Stowarzyszenia.
 2. Nadawanie i odbieranie statusu członka wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskami
  o nadanie lub odebranie tytułu członka honorowego.
 4. Przyjmowanie wykluczanie i wykreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz
  prowadzenie centralnej ewidencji członków Stowarzyszenia.
 5. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
  statutowych zadań Stowarzyszenia.
 6. Powoływanie grup naukowo-badawczych, eksperckich i problemowych oraz
  określanie ich zadań i kompetencji.
 7. Powoływanie zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań.
 8. Nadawanie osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz ochrony
  przeciwpożarowej odznaki honorowej stowarzyszenia „Znak Pożarników Polskich”
  oraz prowadzenie ewidencji wyróżnień.
 9. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników
  Stowarzyszenia.
 10. Powoływanie biura Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie kierownika
  biura.

Par. 29

Komunikacja elektroniczna w Stowarzyszeniu i Terenowych jednostkach organizacyjnych

Zarząd i Członkowie prowadząc korespondencję w celu ustaleń ważnych spraw Stowarzyszenia używają poczty elektronicznej.

Par. 30

Posiedzenia Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia, jednak nie
  rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia innych członków Stowarzyszenia,
  którym przysługuje głos doradczy.
 3. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub
  na wniosek innego członka Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i
  zaproszone osoby.
 5. Przebieg posiedzeń Zarządu jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na
  następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

Par. 31 

Organizacja i tryb pracy Zarządu

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu
  uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Podjęte uchwały są podawane do publicznej wiadomości członkom Stowarzyszenia
  w ciągu 24 godzin od ich podjęcia przez Zarząd poprzez odpowiedni wpis na Forum
  Dyskusyjnym Stowarzyszenia. Za przekazanie informacji odpowiada Zarząd
  Stowarzyszenia.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane pisemnie bez odbycia
  zgromadzenia (posiedzenia), według wynikających z niniejszego statutu zasad
  większości. Głosowanie pisemne odbywa się w drodze indywidualnego zbierania
  głosów bądź listownie bądź poprzez oddanie głosu w formie elektronicznej na
  internetowym Forum Dyskusyjnym Stowarzyszenia.
 4. Uchwały władz mogą być również podejmowane na zgromadzeniu (posiedzeniu)
  i pisemnie, według wynikających z niniejszego statutu zasad większości. W tym
  wypadku uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zgromadzeniu
  (posiedzeniu). Głosowanie odbywa się w sposób określony w statucie dla każdego
  z trybu głosowań.
 5. Decyzje Zarządu są prawomocne, jeżeli podjęto je w obecności co najmniej połowy
  jego członków, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się
  w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, poczta,
  poczta elektroniczna.

Par. 32

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków.
 4. Szczegółowe zasady wyboru Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Zebrania
  Członków Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków
  Stowarzyszenia .
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać
  z członkami Zarządu w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
  raz na rok. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący. Komisja działa w pełnym
  składzie.

Par. 33

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:                                                            a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
  Stowarzyszenia.                                                                                                                                      b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
  działalności,  określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.                                                    c) Opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej w należy:                                                                                                  a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
  finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości rzetelności, prawidłowości
  oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.                                                                          b) Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i
  majątkiem Stowarzyszenia.                                                                                                                  c) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
  absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.                d) Przekładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.                                  e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
  statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w
  sprawach nie cierpiących zwłoki.

Par. 34

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział IV

Terenowe jednostki organizacyjne

Par. 35

Nowe jednostki organizacyjne powołuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek

 1. Komitetu Założycielskiego, składającego się z Członków Stowarzyszenia.
 2. Do powołania Terenowej jednostki organizacyjnej wymagany jest pisemny wniosek,
  co najmniej 10 członków założycieli.
 3. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.

Par. 36

 1. Władzami Terenowej jednostki organizacyjnej są:                                                                            a) Zjazd Członków Terenowej jednostki organizacyjnej.                                                                  b) Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały władz Terenowej jednostki organizacyjnej zapadają większością głosów
  przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Członkowie władz Terenowej jednostki organizacyjnej pełnią swoje funkcje
  społecznie, chyba, że Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej w drodze
  uchwały wyznaczy stale urzędującego członka Terenowej jednostki organizacyjnej.

Par. 37

 1. Zjazd Członków Terenowej jednostki organizacyjnej jest najwyższą władzą
  Terenowej jednostki organizacyjnej.
 2. Zjazd Członków Terenowej jednostki organizacyjnej może być zwyczajny lub
  nadzwyczajny.
 3. Obrady Zjazdów, o których mowa w pkt 2 prowadzone są zgodnie z uchwalonym
  przez Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej regulaminem.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Członków Terenowej
  jednostki organizacyjnej – Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej zawiadamia
  członków, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. Z pełnym prawem głosu w Zjeździe Członków Terenowej jednostki organizacyjnej
  biorą udział członkowie zwyczajni Terenowej jednostki organizacyjnej
  Stowarzyszenia, którzy należą do danej Terenowej jednostki organizacyjnej.

Par. 38

Do kompetencji Zjazdu Członków Terenowej jednostki organizacyjnej, należy:

 1. Ustalanie kierunków działania Terenowej jednostki organizacyjnej zgodnie z
  zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
 2. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Terenowej
  jednostki organizacyjnej.
 3. Wybór Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi Terenowej jednostki organizacyjnej absolutorium.
 5. Rozpatrywanie spraw dotyczących Terenowej jednostki organizacyjnej
  przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Zarząd Terenowej jednostki
  organizacyjnej lub przez członka Terenowej jednostki organizacyjnej.
 6. Zatwierdzanie regulaminów działania władz Terenowej jednostki organizacyjnej
  Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących działalności Terenowej
  jednostki organizacyjnej.

Par. 39

W stosunku do zagadnień dotyczących zasad zwoływania, terminu odbycia, oraz zakresu tematycznego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Terenowej jednostki organizacyjnej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 22 i § 23 Statutu Stowarzyszenia.

 Par. 40

 1. W skład Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej wchodzi 3 Członków
  Stowarzyszenia, którzy na Zjeździe Członków Terenowej jednostki organizacyjnej,
  uzyskali w wyborach największą ilość głosów.
 2. Osoby, o których mowa w pkt 1 wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego
  grona:                                                                                                                                                          a) Prezesa Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej,                                                                b) Wiceprezesa Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej,                                                       c) Członka Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej.
 3. Prezes Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej posiada zastępcę lub zastępców.
  W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Terenowej jednostki organizacyjnej,
  Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej uzupełnia swój skład kierując się liczbą
  głosów uzyskanych przez poszczególnych zastępców.

Par. 41

Do kompetencji Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej, należy:

 1. Kierowanie działalnością Terenowej jednostki organizacyjnej oraz jego
  reprezentowanie na zewnątrz w granicach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności Terenowej jednostki organizacyjnej.
 3. Zwoływanie Walnego Zjazdu Członków Terenowej jednostki organizacyjnej i składanie sprawozdań ze swej działalności.
 4. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Walnego
  Zjazdu Członków Terenowej jednostki organizacyjnej.
 5. Uchwalanie planów działalności Terenowej jednostki organizacyjnej
 6. Przyjmowanie i wykreślanie członków Terenowej jednostki organizacyjnej.
  Prowadzenie ewidencji członków Terenowej jednostki organizacyjnej oraz
  przekazywanie bieżących informacji w tym zakresie do Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Wnioskowanie do odpowiednich władz Stowarzyszenia o rozwiązanie Terenowej
  jednostki organizacyjnej.

Par. 42

W stosunku do zagadnień dotyczących zasad zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej, stosuje się odpowiednio zasady określone w § 26 Statutu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

Par. 43

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o preliminarze budżetowe zatwierdzone przez Zarząd zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Par. 44

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:                                                                                            a) składki członków zwyczajnych i wspierających,                                                                            b) darowizny, zapisy, subwencje, spadki,                                                                                            c) dotacje i ofiarność publiczna,                                                                                                          d) wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Par. 45.

 1. Zmianę Statutu w formie Uchwały dokonuje Walne Zwyczajne lub Nadzwyczajne
  Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności,
  co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zwyczajne lub
  Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, przy
  obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała, o której mowa w pkt 2 określa jednocześnie, kto i w jaki sposób
  przeprowadza proces likwidacji oraz zasady rozdysponowania majątku
  Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20,
  poz. 104, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 15.03.2018r.