Statut

Statut  – pobierz Plik PDF

STATUT

STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH”

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica z siedzibą Zarządu w m. st. Warszawa.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może organizować Sekcje Branżowe.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§6

 1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Stowarzyszenie Pożarników Polskich” i z napisem pośrodku: ”Zarząd” oraz pieczęci podłużnych z nazwą i adresem Stowarzyszenia, lub Sekcji Branżowej.
 2. Stowarzyszenie może używać godła i oznak organizacyjnych na podstawie zezwoleń uzyskanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją opierającą swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 4. Do prowadzenia spraw organizacyjnych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać innym podmiotom.

 Rozdział II

Cele i środki

§7

Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popularyzowanie i realizowanie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska naturalnego.
 2. Szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie realizowanych zadań.
 3. Reprezentacja środowiska pożarniczego.
 4. Występowanie do odpowiednich władz w zakresie weryfikacji i doskonalenia norm oraz przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Współpraca z kierownictwem resortów, zakładów pracy i służbami technicznymi w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia fachowej wiedzy Członków Stowarzyszenia.
 7. Integracja środowiska pożarniczego wraz z organizowaniem pomocy koleżeńskiej dla Członków Stowarzyszenia.
 8. Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.
 9. Opracowanie propozycji w zakresie rozwiązań problemowych w sferze kształtowania ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 10. Inicjowanie postępu technicznego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 11. Wyróżnianie osób zasłużonych dla Stowarzyszenia Pożarników Polskich.

 §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z centralnymi i terenowymi organizacjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 2. Inicjowanie potrzeb weryfikacji oraz doskonalenia norm i przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Stowarzyszenie.

Współpracę z organizacjami naukowo – technicznymi, szkołami oraz uczelniami w kraju i za granicą.

 1. Organizowanie konferencji naukowo – technicznych, sympozjów, odczytów, wystaw, zebrań dyskusyjnych a także narad szkoleniowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów zawodowych.
 3. Wydawanie czasopism, podręczników szkoleniowych i innych materiałów dydaktycznych z zakresu realizowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Doradztwo i opiniowanie opracowań problemowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 5. Organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa oraz obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna aprobująca cele Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację i została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 3. Członkowie na forum Stowarzyszenia we wzajemnych kontaktach używają zwrotu:

koleżanko”, „kolego”.

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z dóbr Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.
 4. Brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Nosić odznakę Stowarzyszenia.

 §13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w życiu organizacji i popierania jej celów.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Regularnego wpłacania składek członkowskich.

 § 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi.
 2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego karą dodatkową utraty praw publicznych.
 4. Śmierci członka.

 §15

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje i wspiera cele statutowe Stowarzyszenia, złożyła pisemne zgłoszenie i została przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający wnosi składki na działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie w wysokości określonej przez Zarząd.
 4. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający otrzymuje dyplom członka wspierającego.

§16

Członkostwo wspierające ustaje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi.
 2. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.

 §17

Członek honorowy.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek.
 4. Członek honorowy otrzymuje dyplom członka honorowego.
 5. Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

a)      dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b)      uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu.

 § 18

 1. O skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, powiadamia się go w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu.
 3. Odwołanie jest rozpatrywane przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.
 4. Decyzja Zjazdu Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Zjazd Członków Stowarzyszenia,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 1. Postanowień pkt 3 nie stosuje się do uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów określonych w Statucie, oraz sytuacji opisanej w §23.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, chyba, że Zarząd w drodze uchwały wyznaczy stale urzędującego członka Zarządu, jak w § 6 pkt 4.

 § 20

 1. Zjazd Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Obrady Zjazdów, o których mowa w pkt 2 prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. Z pełnym prawem głosu w Zjeździe Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi.

 §21

Do kompetencji Zjazdu Członków Stowarzyszenia, należy:

 1. Ustalanie merytorycznych i finansowych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór władz Stowarzyszenia.
 5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie zmian w statucie na wniosek Zarządu.
 9. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 10. W drugiej instancji rozpatrywanie spraw spornych powstałych pomiędzy Zarządem a członkami Stowarzyszenia, które były już wcześniej przedmiotem postępowania przed Komisją Rewizyjną, zgodnie z postanowieniami § 30 pkt 3.

 §22

 1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zwołany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie do 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. O terminie i miejscu obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 15 dni przed jego rozpoczęciem.
 4. Tematem obrad są sprawy, dla których Zjazd został zwołany.

 §23

W przypadku braku wymaganych 50% członków uprawnionych do głosowania i niemożności podjęcia uchwał, Władze Stowarzyszenia, mogą podjąć uchwałę o podejmowaniu uchwał większością głosów bez względu na ilość uczestników uprawnionych do głosowania.

§24

 1. Pisemne i umotywowane wnioski na Zjazd ma prawo zgłaszać każdy członek Stowarzyszenia, co najmniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrywane przez Zjazd w przypadku pozytywnej decyzji Zarządu.

 §25

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków Stowarzyszenia, którzy na Zjeździe Członków Stowarzyszenia, uzyskali w wyborach największą ilość głosów.
 2. Osoby, o których mowa w pkt 1 wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona:

a)  Prezesa Zarządu,

b)  Wiceprezesa Zarządu,

c)  Sekretarza,

d)  Skarbnika,

e)  Członka Zarządu

 1. Zarząd posiada trzech zastępców. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Zarząd uzupełnia swój skład kierując się liczbą głosów uzyskanych przez poszczególnych zastępców.

 §26

Do kompetencji Zarządu, należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie Zjazdu Członków Stowarzyszenia i składanie sprawozdań ze swej działalności.
 3. Realizowanie Uchwał Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie, nadzorowanie działalności, zawieszanie i rozwiązywanie Sekcji Branżowych.
 5. Uchwalanie regulaminów organizacji, oraz zasad działania Sekcji Branżowych.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 8. Uchylanie uchwał Zarządów Sekcji Branżowych sprzecznych ze statutem, uchwałami i wytycznymi władz Stowarzyszenia.
 9. Nadawanie i odbieranie statusu członka wspierającego Stowarzyszenia.
 10. Występowanie do Zjazdu Członków Stowarzyszenia z wnioskami o nadanie lub odebranie tytułu członka honorowego.
 11. Przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia. Prowadzenie centralnej ewidencji członków Stowarzyszenia
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 13. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie statutowych zadań Stowarzyszenia.
 14. Powoływanie grup naukowo-badawczych, eksperckich i problemowych oraz określanie ich zadań i kompetencji.

 §27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia innych członków Stowarzyszenia, którym przysługuje głos doradczy.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów, rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.

 §28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna posiada trzech zastępców. W przypadku powstania wakatu Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład kierując się liczbą głosów uzyskanych przez poszczególnych zastępców.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Zjazdem Członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

 §29

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrolowanie, co najmniej dwa razy w roku Zarządu Stowarzyszenia pod względem zgodności działania ze Statutem i uchwałami Zjazdu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-materiałowej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.
 2. Przedstawianie Zarządowi wyników kontroli, wniosków w oparciu o ustalenia kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 4. Zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 5. Składanie Zjazdowi Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności.

 §30

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna działa według regulaminu uchwalonego przez Zjazd Członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna rozpatruje spory powstałe pomiędzy członkami Stowarzyszenia i/lub Sekcjami Branżowymi a Zarządem wynikające z nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 Rozdział V

Sekcje Branżowe

§31

 1. Sekcje Branżowe powołuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek Komitetu Założycielskiego, składającego się z Członków Stowarzyszenia.
 2. Do powołania Sekcji Branżowej wymagany jest pisemny wniosek, co najmniej 10 członków założycieli.

§32

 1. Władzami Sekcji są:

a)  Zjazd Członków Sekcji.

b)  Zarząd Sekcji.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Sekcji zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Postanowienia pkt 3 nie stosuje się w stosunku do uchwał podejmowanych odpowiednio w sytuacji, o której mowa w pkt 23.
 4. Członkowie władz Sekcji pełnią swoje funkcje społecznie, chyba, że Zarząd Sekcji w drodze uchwały wyznaczy stale urzędującego członka Sekcji.

§33

 1. Zjazd Członków Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji.
 2. Zjazd Członków Sekcji może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Obrady Zjazdów, o których mowa w pkt 2 prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Sekcji regulaminem.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Członków Sekcji – Zarząd Sekcji zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. Z pełnym prawem głosu w Zjeździe Członków Sekcji biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy należą do danej Sekcji.

 §34

Do kompetencji Zjazdu Członków Sekcji, należy:

 1. Ustalanie kierunków działania Sekcji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.
 2. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji.
 3. Udzielanie Zarządowi Sekcji absolutorium.
 4. Wybór Zarządu Sekcji.
 5. Rozpatrywanie spraw dotyczących Sekcji przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Zarząd Sekcji, lub przez członka Sekcji.
 6. Zatwierdzanie regulaminów działania władz Sekcji Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących działalności Sekcji.

 §35

W stosunku do zagadnień dotyczących zasad zwoływania, terminu odbycia, oraz zakresu tematycznego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Sekcji stosuje się odpowiednio zasady określone w § 22 i § 24 Statutu.

§36

 1. W skład Zarządu Sekcji wchodzi 3 Członków Stowarzyszenia, którzy na Zjeździe Członków Sekcji, uzyskali w wyborach największą ilość głosów.
 2. Osoby, o których mowa w pkt 1 wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona:

a)  Prezesa Zarządu Sekcji,

b)  Wiceprezesa Zarządu Sekcji,

c)  Członka Zarządu Sekcji.

Zarząd Sekcji posiadają trzech zastępców. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Sekcji, Zarząd Sekcji uzupełnia swój skład kierując się liczbą głosów uzyskanych przez poszczególnych zastępców.

§37

Do kompetencji Zarządu Sekcji, należy:

 1. Kierowanie działalnością Sekcji oraz jego reprezentowanie na zewnątrz w granicach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw.
 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności Sekcji.
 1. Zwoływanie Zjazdu Członków Sekcji i składanie sprawozdań ze swej działalności.
 2. Realizowanie Uchwał Zjazdu Członków Stowarzyszenia oraz Zjazdu Członków Sekcji.
 3. Uchwalanie planów działalności Sekcji.
 4. Przyjmowanie i wykreślanie członków Sekcji. Prowadzenie ewidencji członków Sekcji oraz przekazywanie bieżących informacji w tym zakresie do Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a dotyczących działalności Sekcji.
 6. Wnioskowanie do odpowiednich władz Stowarzyszenia o rozwiązanie Sekcji.

 §38

W stosunku do zagadnień dotyczących zasad zwoływania i przebiegu posiedzeń Zarządu Sekcji, stosuje się odpowiednio zasady określone w § 27 Statutu..

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§39

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o preliminarze budżetowe zatwierdzone przez Zarząd zgodnie z wytycznymi Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w zakresie obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

 §40

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członków zwyczajnych i wspierających,

b)      dotacje, darowizny, zapisy, subwencje,

c)      wpływy z prowadzonych szkoleń i innych form działalności.

 Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§41

 1. Zmianę Statutu w formie Uchwały dokonuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
 3. Uchwała, o której mowa w pkt 2 określa jednocześnie, kto i w jaki sposób przeprowadza proces likwidacji oraz zasady rozdysponowania majątku Stowarzyszenia.

Warszawa, 22 styczeń 2014 r.