Nowości

W dniach 18 – 21 czerwca 2024 – zapraszamy na kolejne szkolenie BHP  i PPOŻ. organizowane w Busku Zdroju.


Zainteresowanym wyślemy szczegółowe oferty z programem i kosztami szkolenia:

         – tematyka BHP – szkolenia@centrum.waw.pl,

         – tematyka PPOŻ. – biuro3@spp.waw.pl.

          Zachęcamy do udziału.

Z poważaniem

st. bryg. w st. spocz. inż. Janusz Łasak

Prezes  Stowarzyszenia Pożarników Polskich

——————————————————————–

Aktualne terminy szkoleń na 2024 r. – znajdują się w dziale „Szkolenia”

Zapraszamy też do udziału w szkoleniach z zakresu PPOŻ i BHP:

– Informacyjno – doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla specjalistów i inspektorów ds. ppoż. ,

– Dla członków komisji pożarowo – technicznej i kadry technicznej,

– Konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń ppoż.,

– okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

– okresowych dla pracowników służby BHP,

– Członków Komisji BHP,

– Społecznych Inspektorów Pracy.

Realizacja szkoleń w poszczególnych terminach zależy od frekwencji – ilości zgłoszeń, co najmniej 12 osób.

Osobom zainteresowanym poszczególnymi szkoleniami wyślemy szczegółową ofertę na wybrane szkolenie.

Zainteresowanych  –  prosimy o kontakt z naszym  biurem w formie zapytania e-mail  (lub telefonicznie).

Z poważaniem

st. bryg. w st. spocz. inż. Janusz Łasak         

Prezes

Stowarzyszenia Pożarników Polskich


W ostatnim okresie uległy zmianie lub opublikowano nowe przepisy  i PN z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Poniżej najczęściej stosowane przepisy i PN.

Podstawowe przepisy i Polskie Normy :                                                                                                  1/  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1333,
2117),

2/  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.          2020, poz.961, 1610),

3/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.             2019, poz.1065),

4/  Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz. 1609)

5/   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie  wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty
budowlane lub ich  części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) ,

6/   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego                systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755),

7/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109,
poz.719 z późn. zm.),

8/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w            sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr            124, poz.1030),

9/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz.U. 2007 Nr 143, poz.1002 z późniejszymi zmianami),

10/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

11/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 883 z późniejszymi zmianami),

Polskie Normy:

1/ PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstość obciążenia
ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,

2/ PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty
wewnętrzne z wężem półsztywnym,

3/  PN-EN 671-2:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty
wewnętrzne z wężem płasko składanym,

4/  PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne,

5/  PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa — Część 2: Zarządzanie ryzykiem,

6/  PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia,

7/  PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,

8/ PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.,

9/  PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na  drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,

10/  PN-HD 60364-1-7. Instalacje elektryczne niskiego napięcia,

11/  PN-HD 60364-1-7. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

12/  PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania,

13/  PN-EN 12845:2015-10. Stałe urządzenia gaśnicze — Automatyczne urządzenia tryskaczowe   — Projektowanie, instalowanie i konserwacja

14/  PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej — Część 1: Wymagania ogólne,

15/  PN-EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe — Część 2-22: Wymagania szczegółowe –  Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,

16/  PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zaopatrzenie              wodne — Sieć wodociągowa przeciwpożarowa,

17/  PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne — Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

           —————————————

Z dniem 5.12.2019r. Premier Mateusz Morawiecki powołał bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Gratulujemy Panu Komendantowi i życzymy wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

                                                                 ———————————————

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597

Od dnia 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Skarbnik Zarządu SPP zwraca się do członków z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek. Przypomina, że minimalna wysokość rocznej składki nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Wpłaty dokonujemy na konto SPP:

mBank  96 1140 2004 0000 3302 8048 2233

Dodaj komentarz