Historia

Stowarzyszenie Pożarników Polskich jest organizacją zrzeszającą ludzi związanych z ochroną przeciwpożarową a w szczególności zatrudnionych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.

Organizacja powstała w połowie 1990 roku i zarejestrowana została w Sądzie 2 października 1990 roku.

Grupę inicjatywną stanowili min. :

 • Mieczysław Auguściak
 • Michał Brajta
 • Tadeusz Fornal
 • Witold Frankowski
 • Stanisław Giziński
 • Leszek Górecki
 • Janusz Gronkiewicz
 • Jan Jagnyziak
 • Władysław Janik
 • Tomasz Kowalski
 • Janusz Łasak
 • Zbigniew Łuczak
 • Czesław Maciuszek
 • Dariusz Makulec
 • Józef Pęśko
 • Kazimierz Rogoziński
 • Jan Szrajber
 • Mirosław Zawiślak

 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1990 roku i w latach 1990-1991 wspólnie z tzw. „Grupą Wrocławską” tworzyliśmy projekty nowych ustaw pożarniczych, to jest:                                           

  – ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,

– ustawy o ochronie przeciwpożarowej (której jesteśmy współautorami).

Do głównych autorów projektu  ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy zaliczyć : Janusza Łasaka, Witolda Frankowskiego, Leszka Góreckiego  i  Antoniego Personę.

W  2020 r obchodziliśmy  XXX-lecie naszej działalności.

Głównym bodźcem powołania Stowarzyszenia była obrona praw pracowniczych funkcjonariuszy pożarnictwa zatrudnionych w zakładach pracy w obliczu projektu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Projekt, bowiem zakładał utratę dotychczasowych uprawnień przez tzw. „ strażaków zakładowych” przy jednoczesnym przyznaniu bardzo korzystnych uprawnień tzw. „strażakom państwowym”, zrównujących ich z innymi służbami mundurowymi.

Naszym największym osiągnięciem był fakt powstania silnej, ogólnokrajowej organizacji zawodowej zrzeszającej przedstawicieli służb przeciwpożarowych z około 400 największych zakładów pracy mającej wielu sympatyków i członków wspierających w całym kraju.

Uchwalenie wyjątkowo niekorzystnej dla nas ustawy o Państwowej Straży pożarnej nie wpłynęło na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Nasze ciągłe starania oraz przychylna postawa Komendanta Głównego PSP pozwoliły uzyskać uprawnienia emerytalne wszystkim tym „strażakom zakładowym”, którzy przepracowali, jako funkcjonariusze pożarnictwa, co najmniej 15 lat.

Natychmiast też przystąpiliśmy do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która uwzględniłaby nasze uprawnienia pracownicze oraz usprawniła organizację ochrony przeciwpożarowej w kraju. Do głównych autorów projektu należy zaliczyć : Janusza Łasaka, Witolda Frankowskiego ,Ryszarda Bienię, Mariana Matuzika, Leszka Góreckiego, Grzegorz Herczka, Antoniego Personę, Stanisława Nowaka oraz innych Kolegów.

Projekt ten przejęła grupa posłów z Zespołu Poselskiego Strażaków i złożyła go do Sejmu RP jako projekt poselski.          Na szczególne uznanie za pracę nad projektem ustawy zasłużyli posłowie: Marian Starownik – poseł sprawozdawca, Jan Mączewski i Mirosław Pawlak.

W latach późniejszych  braliśmy  udział w pracach Komisji powołanej przez KG PSP przy tworzeniu aktualnej – rozszerzonej wersji „ustawy o ochronie przeciwpożarowej”. Naszym przedstawicielem w tej Komisji był Janusz Łasak.

Udział w pracach Sejmu nie był i nie jest  jest podstawową naszą działalnością, chociaż cały czas  aktywnie uczestniczymy w tworzeniu (opiniowaniu) projektów nowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jednym  z głównych naszych zadań  to  doskonalenie zawodowe naszych członków, prowadzenie doradztwa technicznego oraz upowszechnianie nowych osiągnięć ochrony przeciwpożarowej w kraju i za granicą.. Do realizacji tematyki szkoleń angażujemy najlepszych wykładowców reprezentujących Komendę Główną PSP, Szkolę Główną Służby Pożarniczej oraz najlepszych specjalistów z różnych branż gospodarki narodowej. Na spotkaniach tych staramy się również prezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu gaśniczego, systemów alarmowania o pożarze, systemów stałych urządzeń gaśniczych, pojazdów pożarniczych itp..

W zjazdach bierze udział średnio około 100 osób, co potwierdza potrzebę realizacji tej formy szkolenia.

Organizacja Stowarzyszenia stanowi model centralistyczny. Na czele stoi Zarząd Stowarzyszenia, który organizuje całą działalność.

Stowarzyszenie  organizuje  zjazdy  szkoleniowe  w różnych miejscach na terenie naszego kraju i za granicą . Organizowano wyjazdy szkoleniowe m.in.  w Dani, Szwecji , Niemczech , Szwajcarii, Czechach i na Słowacji .

Stowarzyszenie nie jest organizacją zamkniętą, czego dowodem jest członkostwo szeregu strażaków PSP oraz osób cywilnych

Z dniem 31.10.2012 r. zlikwidowano Ośrodek Techniki Pożarniczej Stowarzyszenia Pożarników Polskich. Zaistniała trudna sytuacja finansowa SPP, spowodowała podjęcie kroków oszczędnościowych w Stowarzyszeniu (zalecanych również przez Komisję Rewizyjną) a mianowicie:

 • z dniem 31.08.2012 r. zlikwidowano etat pracowniczy w biurze Stowarzyszenia
 • zawieszono wydawnictwo czasopisma „Pożarnik”,
 • przeniesiono siedzibę Stowarzyszenia z ul. Kotsisa 4 na ul. Fleminga 2

W okresie luty – kwiecień 2014 r. przeprowadzono weryfikację członkostwa  w Stowarzyszeniu związaną z płatnością składek.

W dniach  22 – 23.01.2014 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia na którym uchwalono nowy statut w którym najistotniejsze zmiany to:

 • zmniejszenie liczebności zarządu do 5 osób,
 • zmniejszenie składu komisji rewizyjnej do 3 osób,
 • likwidacja zapisów o Sądzie koleżeńskim,
 • likwidacja zapisów dotycząca Ośrodka Techniki Pożarniczej

Z dniem 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

Zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597  w siedzibie jak wyżej.