Historia

Stowarzyszenie Pożarników Polskich jest organizacją zrzeszającą ludzi związanych z ochroną przeciwpożarową a w szczególności zatrudnionych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Organizacja powstała w połowie 1990 roku i zarejestrowana została w Sądzie 2 października 1990 roku.

Grupę inicjatywną stanowili min. :

 • Mieczysław Auguściak
 • Michał Brajta
 • Tadeusz Fornal
 • Witold Frankowski
 • Stanisław Giziński
 • Leszek Górecki
 • Janusz Gronkiewicz
 • Jan Jagnyziak
 • Władysław Janik
 • Tomasz Kowalski
 • Zbigniew Łuczak
 • Czesław Maciuszek
 • Dariusz Makulec
 • Józef Pęśko
 • Kazimierz Rogoziński
 • Jan Szrajber
 • Mirosław Zawiślak

Głównym bodźcem powołania Stowarzyszenia była obrona praw pracowniczych funkcjonariuszy pożarnictwa zatrudnionych w zakładach pracy w obliczu projektu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Projekt, bowiem zakładał utratę dotychczasowych uprawnień przez tzw. „ strażaków zakładowych” przy jednoczesnym przyznaniu bardzo korzystnych uprawnień tzw. „strażakom państwowym”, zrównujących ich z innymi służbami mundurowymi.

Naszym największym osiągnięciem był fakt powstania silnej, ogólnokrajowej organizacji zawodowej zrzeszającej przedstawicieli służb przeciwpożarowych z około 400 największych zakładów pracy mającej wielu sympatyków i członków wspierających w całym kraju.

Uchwalenie wyjątkowo niekorzystnej dla nas ustawy o Państwowej Straży pożarnej nie wpłynęło na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Nasze ciągłe starania oraz przychylna postawa Komendanta Głównego PSP pozwoliły uzyskać uprawnienia emerytalne wszystkim tym „strażakom zakładowym”, którzy przepracowali, jako funkcjonariusze pożarnictwa, co najmniej 15 lat.

Natychmiast też przystąpiliśmy do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która uwzględniłaby nasze uprawnienia pracownicze oraz usprawniła organizację ochrony przeciwpożarowej w kraju. Do głównych autorów projektu należy zaliczyć : Ryszarda Bienię, Mariana Matuzika, Witolda Frankowskiego, Leszka Góreckiego, Grzegorz Herczka, Antoniego Personę, Stanisława Nowaka oraz Janusza Łasaka.

Projekt ten przejęła grupa posłów z Zespołu Poselskiego Strażaków i złożyła go do Sejmu RP jako projekt poselski. Na szczególne uznanie za pracę nad projektem ustawy zasłużyli posłowie Marian Starownik – poseł sprawozdawca, Jan Mączewski i Mirosław Pawlak.

Udział w pracach Sejmu nie jest podstawową naszą działalnością. Główną naszą działalność stanowi doskonalenie zawodowe, upowszechnianie osiągnięć ochrony przeciwpożarowej w kraju i za granicą.. Do realizacji tematyki szkoleń angażujemy najlepszych wykładowców reprezentujących Komendę Główną PSP, Szkolę Główną Służby Pożarniczej oraz najlepszych specjalistów z różnych branż gospodarki narodowej. Na spotkaniach tych staramy się również prezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu gaśniczego, systemów alarmowania o pożarze, systemów stałych urządzeń gaśniczych, pojazdów pożarniczych itp..

W zjazdach bierze udział średnio około 100 osób, co potwierdza potrzebę realizacji tej formy szkolenia.

Plany Stowarzyszenia w kwestii szkolenia spowodowały powstanie Ośrodka Techniki Pożarniczej, który realizuje m.in. szkolenia specjalistyczne na potrzeby zakładów pracy, ponieważ aktualnie występuje duży niedosyt w tym zakresie.

Organizacja Stowarzyszenia stanowi model centralistyczny. Na czele stoi Zarząd Stowarzyszenia, który organizuje całą działalność.

Stowarzyszenie do dnia 16 maja 2003 r. odbyło 40 zjazdów szkoleniowych w różnych miejscach na terenie naszego kraju i za granicą /Dania, Szwecja, Niemcy, Szwajcaria, Czechy/

Stowarzyszenie nie jest organizacją zamkniętą, czego dowodem jest członkostwo szeregu strażaków PSP oraz osób cywilnych

Z dniem 31.10.2012 r. zlikwidowano Ośrodek Techniki Pożarniczej Stowarzyszenia Pożarników Polskich. Zaistniała trudna sytuacja finansowa SPP, spowodowała podjęcie kroków oszczędnościowych w Stowarzyszeniu (zalecanych również przez Komisję Rewizyjną) a mianowicie:

 • z dniem 31.08.2012 r. zlikwidowano etat pracowniczy w biurze Stowarzyszenia
 • zawieszono wydawnictwo czasopisma „Pożarnik”,
 • przeniesiono siedzibę Stowarzyszenia z ul. Kotsisa 4 na ul. Fleminga 2

W okresie luty – kwiecień 2014 r. przeprowadzono weryfikację członkostwa  w Stowarzyszeniu związaną z płatnością składek.

W dniach  22 – 23.01.2014 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia na którym uchwalono nowy statut w którym najistotniejsze zmiany to:

 • zmniejszenie liczebności zarządu do 5 osób,
 • zmniejszenie składu komisji rewizyjnej do 3 osób,
 • likwidacja zapisów o Sądzie koleżeńskim,
 • likwidacja zapisów dotycząca Ośrodka Techniki Pożarniczej

Z dniem 1.03.2018 r. Biuro STOWARZYSZENIA POŻARNIKÓW POLSKICH  zostało przeniesione do lokalu : ul. Krypska 37 lok.3,  04-082 Warszawa, tel/fax 22 870 20 24,
e-mail : biuro3@spp.waw.pl

Zgodnie z POSTANOWIENIEM SĄDU Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – z dnia 7.06.2018r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH pod nr KRS 0000720597